Zarobki księży w Polsce — za co trzeba zapłacić?

Zarobki księży w Polsce.

Ile zarabia ksiądz? Pewnie wielu czytelników już się kiedyś nad tym zastanawiało. Choć zarobki księdza nie są tajemnicą, nie są też powszechne. Na temat ten mówi się więcej w kontekście całego Kościoła. Wynagrodzenia duchownych zawsze były drugoplanowe. A te mogą być bardzo różne. Pensja księdza rośnie wraz z wielością parafii. Znaczenie bowiem mają tu wszelkie uroczystości, które odbywają się na jej terenie. Za co trzeba płacić księdzu?

Uroczystości kościelne — za co trzeba płacić?

Opłaty za msze i uroczystości kościelne stały się w kraju rzeczą oczywistą. Nie są jednolite. W dużej mierze zależą od statusu finansowego parafianina. Istotna jest także jego aktywność w życiu kościoła. Zwyczajowo datku wymagają:

  • śluby;
  • chrzciny;
  • pogrzeby;
  • msze w intencji zmarłego;
  • kolędy.

Kwoty te w sporej części zasilają konto księdza. Dodatkowo może on podjąć pracę jako katecheta. Jego przychody wzrosną proporcjonalnie do przepracowanych w szkole godzin. Na wypłatę dla księdza składają się także datki z tzw. tacy. To ofiara przeznaczona na różne cele, także remont, czy rozbudowę kościoła. Bogatsza taca to jednak też i lepiej zarabiający ksiądz. Jakie są średnie stawki za posługę księdza? Są różne. Często wynikają ze wzniosłości mszy, czy uroczystości kościelnej. Za chrzest ksiądz otrzymuje średnio 200-300 złotych. Ślub to zarobek duchownego rzędu 700 złotych. Podobną kwotę otrzymuje on za pogrzeb. Intencje wyceniane są bardzo indywidualnie. W wielu przypadkach to zwyczajowe „co łaska”. Podobnie jest podczas kolędy, kiedy datek jest całkowicie dobrowolny. Zwyczajowo wpłacany jest na potrzeby parafialnego kościoła. W rzeczywistości w pewnej części otrzymuje go kuria i ksiądz.

Emerytura księdza

W wieku 65 lat księdzu przysługuje emerytura z ZUS-u. W wieku 75 lat nabywają prawo do dodatkowych pieniędzy z Funduszu Kościelnego. Podlegają one wyższym waloryzacjom. Duchowni uprawnieni są także do pobierania 13 emerytury. Przywilejem księdza są znacznie niższe podatki. Pokrywają one wydatki instytucji kościelnych. Szerzej zarobki i emerytura księdza omawiana jest w tym artykule. Gowork zebrał tam dane z wielu źródeł i przedstawił wyniki analiz. To specjaliści od rynku pracy i płac. Gowork Warszawa jest jednym z częściej wyszukiwanych portali, gdzie można szukać pracy. Firma na co dzień zbiera aktualne informacje dotyczące zarobków na różnych stanowiskach. Ich zestawienie z zarobkami i emeryturą księdza może okazać się niezwykle interesujące.

Podatki od zarobków księdza

Każda grupa wyznaniowa obowiązana jest płacić w Polsce podatki. Dotyczy to zarówno Kościoła katolickiego, jak i mniejszości religijne. Reguluje to art. 55 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego. Stanowi on, że majątek i przychody kościelnych osób prawnych podlegają opodatkowaniu. W praktyce oznacza to objęcie systemem fiskalnym duchownych i księży w parafiach. Podatek opłacają oni także od umów o pracę w seminariach, szkołach, kuriach i uniwersytetach. Księża korzystają jednak z pakietu zwolnień i ulg podatkowych. Na rękę otrzymywali dotąd nieco więcej niż przeciętny Kowalski.

Podatek od „tacy”

Wpływy parafii z tytułu kolęd, chrztów i innych uroczystości obłożone są kwartalnym podatkiem zryczałtowanym. Stawki określane są przez Urząd Skarbowy. Zależą od pełnionej w parafii funkcji oraz jej wielkości. Na ogólnych zasadach opodatkowana jest praca księży na podstawie umowy o pracę. Przepisy są jednakowe dla wszystkich. Także księża muszą opłacać zależny od zarobków podatek dochodowy.

Czy księżą płacą ZUS?

Księża pracujący na etacie odprowadzają pełnowymiarowe składki ZUS. Dotyczy to wszelkich umów cywilnoprawnych, jakie zawierane są z osobami duchownymi. Podlegają one bowiem ogólnym przepisom podatkowym i ubezpieczeniowym. Oznacza to, że zatrudnieni w szkole księża podlegają składkom na służbę zdrowia i ZUS. Nieco inaczej rzecz wygląda w przypadku duchownych prowadzących wyłącznie posługę duszpasterską. Księża niezatrudnieni na umowę odprowadzają 20% należnej kwoty ZUS. Pozostała część opłacana jest z Funduszu Kościelnego. Z niego też pokrywane są w całości składki od posługi nieprzynoszącej dochodów. Dzieje się tak w przypadku prowadzenia misji zagranicznej i działalności charytatywnej. Podstawą do naliczania składki emerytalnej księdza jest wtedy kwota minimalnych zarobków.

Ulgi podatkowe dla księży

Księża płacą podatki. Należy jednak zwrócić uwagę na szereg udogodnień i zwolnień podatkowych. Określa to Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Stanowi, że wolne od podatku są dochody kościelnych osób prawnych z niegospodarczej działalności statutowej. Dochody z pozostałych działalności mogą być także zwolnione spod obowiązków podatkowych. Warunkiem jest, że przekazane zostaną na:

  • miejsca kultu religijnego,
  • ośrodki oświatowo-wychowawcze,
  • centra naukowe, kulturalne,
  • placówki charytatywno-opiekuńcze.

Stawki ryczałtu od przychodów duchownych określa obwieszczeniu ministra finansów, inwestycji i rozwoju z 5 listopada 2019 roku. Ksiądz obowiązany jest zapłacić podatek w ciągu 20 dni od zakończenia kwartału. Pod koniec roku należy uczynić to do 28 grudnia. Wysokość podatku w danym regionie określa Urząd Skarbowy. Ksiądz ma 2 tygodnie od rozpoczęcia posługi, by załatwić związane z tym formalności. Czynnikiem wpływającym na wysokość daniny jest wielkość parafii. Liczona jest ona w mieszkańcach. Nie ma tu jednak znaczenia ilość wiernych danego kościoła. Podstawą do określenia stawki podatkowej są dane organów administracji miast i gmin. Uaktualniane są cyklicznie, co rok.

Pieniądze zebrane z działalności duszpasterskiej przeznaczane są w większości na cele kościelne. Z zasady zwolnione są zatem z podatków. Środki służą bowiem utrzymaniu budynków kościoła i plebanii. Opłacane są z nich rachunki i zakupy dla księży. W praktyce oznacza to, że podatki płacone przez duchownych są minimalne. Kwota pensji księdza jest ustalana indywidualnie. W dużej jednak mierze zależy od praktykujących wiernych w parafii.

ozonowanie Previous post Ozonowanie pomieszczeń
Konopne Superfoods Next post Konopne Superfoods – czy warto jeść?