Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

Aborcja - stanowisko Kościoła Adwentystów

AKTUALNOŚCI ZE ŚWIATA | 18/06/2008 | jk

Wiele współczesnych społeczeństw stanęło w obliczu konfliktu dotyczącego moralnego aspektu aborcji*.

Taki konflikt ma także wpływ na wielu chrześcijan, którzy chcą ponosić odpowiedzialność za ochronę życia ludzkiego w okresie płodowym, zachowując równocześnie osobistą wolność kobiet.

Potrzeba wskazówek co do tej sprawy stała się ewidentna, ponieważ Kościół stara się nie tylko stosować do Pisma Świętego, ale i udzielać moralnych wskazówek, szanując zarazem sumienie poszczególnych jednostek.

Adwentyści dnia siódmego chcą odnieść się do zagadnienia aborcji zarówno w sposób, który odzwierciedli wiarę w Boga, jako Stworzyciela i Opiekuna wszelkiego życia, jak i w sposób, który odzwierciedli odpowiedzial¬ność i wolność chrześcijańską.

Mimo iż istnieją znaczne różnice w podejściu do zagadnienia aborcji w gronie adwentystów dnia siódmego, w poniższym dokumencie podjęto próbę ustalenia wytycznych do szeregu zasad i zagadnień. Są one oparte na szeroko pojętych zasadach biblijnych, które przedstawiamy do przestudiowania na końcu tego dokumentu**.

1. Prenatalne życie ludzkie jest wspaniałym darem Boga. Boska koncepcja ideału człowieka potwierdza świętość życia ludzkiego i wymaga dla tego życia w okresie płodowym szacunku. Jednak decyzje dotyczące życia muszą być podejmowane w kontekście upadłego świata. Aborcja zawsze pociąga za sobą daleko idące skutki natury moralnej. A zatem życie prenatalne nie może zostać bezmyślnie zniszczone. Aborcja może być dokonana jedynie w najpoważniejszych przypadkach.


2. Aborcja jest jednym z tragicznych dylematów ludzkie¬go upadku. Kościół winien zaproponować pełne miłości wsparcie tym, którzy osobiście stoją przed decyzją co do aborcji. Potępienie wyrażane przez tych, którzy przyjęli ewangelię, nie jest rzeczą właściwą. Chrześcijanie wezwani są do tego, by być miłującą, troszczącą się wspólnotą wierzących, towarzyszącą tym, którzy są w sytuacji kryzysowej i rozważają dokonanie takiego wyboru.

3. W praktyczne, konkretne sposoby, Kościół, jako wspól¬nota wnosząca pozytywny wkład w życie, winien wyrazić swoje oddanie dla wartości życia ludzkiego. Sposoby te winny obejmować:

a) wzmacnianie więzi rodzinnych,

b) nauczanie przedstawicieli obu płci chrześcijańskich zasad ludzkiego seksualizmu,

c) podkreślanie odpowiedzialności zarówno mężczyzny, jak i kobiety za planowanie rodziny,

d) wzywanie obu stron do bycia odpowiedzialnym za konsekwencje zachowań, które nie stoją w zgodności z zasadami chrześcijańskimi,

e) wytwarzanie właściwej atmosfery wokół toczącej się dyskusji nad zagadnieniami moralnymi, związanymi z aborcją,

f) oferowanie wsparcia i pomocy kobietom, które decydują się na donoszenie zagrożonej ciąży oraz

g) zachęcanie i pomaganie ojcom w odpowiedzialnym wypełnianiu obowiązku ojcostwa wobec swoich dzieci. Kościół powinien poświęcić się także łagodzeniu niefortunnych czynników natury społecznej, ekonomicznej i psychologicznej, które prowadzić mogą do aborcji, i troszczyć się o tych, którzy cierpią z powodu osobistej decyzji, jaką podjęli co do tej sprawy.

4. Kościół nie jest sumieniem poszczególnych osób; powinien jednak udzielać moralnych wskazówek. Aborcje, których przyczyną jest kontrola urodzin, dokonanie selekcji płciowej czy wygoda nie mogą być przez Kościół usprawiedliwione. Jednak czasami kobiety mogą znajdować się w wyjątkowych okolicznościach, w obliczu trudnych, moralnych i medycznych, problemów, takich jak poważne zagrożenie życia kobiety ciężarnej, poważne zagrożenie jej zdrowia, poważne obciążenia dziedziczne (dokładnie zbadanego płodu) oraz ciąża w wyniku gwałtu lub kazirodztwa.

Ostateczna decyzja co do przerwania ciąży lub jej utrzymania powinna być podjęta przez kobietę ciężarną, po odpowiedniej konsultacji. W podjęciu decyzji powinny kobiecie pomóc: dokładna in¬formacja, zasady biblijne i kierownictwo Ducha Świętego. Co więcej, decyzje takie najlepiej jest podejmować w połączeniu ze zdrowymi więziami rodzinnymi.

5. Chrześcijanie na pierwszym miejscu i ponad wszystko świadomi są swej odpowiedzialności przed Bogiem. Starają się połączyć korzystanie z osobistej wolności z odpowiedzialnością przed wspólnotą wierzących, jak i ogółem społeczeństwa i jego prawami. Ich decyzje podejmowane są raczej na podstawie Pisma Świętego i prawa Bożego niż powszechnie przyjętych norm społecznych. Dlatego jakiekolwiek próby wymuszania na kobietach czy to utrzymania ciąży, czy jej przerwania winny być odrzucone, jako pogwał¬cenie osobistej wolności.

6. Niniejsze wskazówki winny zostać przekazane instytucjom Kościoła, by wykorzystały je jako podstawę do opracowania własnych przepisów, stojących w zgodności z tym orzeczeniem. Od osób, które mają religijne czy etyczne wątpliwości co do aborcji, nie powinno się żądać uczestniczenia w dokonywaniu zabiegu aborcji.

7. Należy zachęcić członków Kościoła, aby zastanowili się nad swoją moralną odpowiedzialnością, jeśli chodzi o aborcję, w świetle nauki Pisma Świętego.

Zasady chrześcijańskiego pojmowania życia

Wprowadzenie

„A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś” (Jan 17,3). W Chrystusie dana jest obietnica życia wiecznego. Odkąd jednak ludzie zaczęli umierać, stanęli w obliczu trudnego zagadnienia życia i śmierci. Następujące zasady dotyczą całej osoby (ciała, duszy i ducha), jako niepodzie¬lnej całości (I Mojż. 2,7; I Tes. 5,23).

Życie: nasz cenny dar od Boga

1. Bóg jest źródłem, dawcą i obrońcą ludzkiego życia (Dz. 17,25.28; Job 33,4; I Mojż. 1,30; 2,7; Ps. 36,10; Jan 1,3.4).

2. Życie ludzkie ma wyjątkową wartość, ponieważ ludzie, chociaż upadli, stworzeni zostali na obraz Boży (I Mojż. 1,27; Rzym. 3,23; I Jana 2,2; 3,2; Jan 1,29; I Piotra 1,18.19).

3. Bóg ocenia życie ludzkie nie na podstawie ludzkich dokonań i zasług, lecz na podstawie tego, że jesteśmy Bożym stworzeniem i przedmiotem Jego zbawczej miłości (Rzym. 5,6-8; Ef. 2,2-6; I Tym. 1,15; Tyt. 3,4.5; Mat. 5,43-48; Ef. 2,4-9; Jan 1,3; 10,10).

Życie: nasza odpowiedź na dar Boży

4. Bez względu na jego wartość, życie ludzkie nie jest przedmiotem jedynej czy ostatecznej troski. Poświęcenie się Bogu i Jego zasadom może być ważniejsze od samego życia (Obj. 12,11; I Kor. rozdz. 13).

5. Bóg wzywa do ochrony życia ludzkiego i czyni ludzkość odpowiedzialną za jego zniszczenie (II Mojż. 20,13; Obj. 21,8; II Mojż. 23,7; V Mojż. 24,16; Przyp. 6,16-17; Jer. 7,3-34; Mich. 6,7; I Mojż. 9,5-6).

6. Bóg w szczególny sposób jest zainteresowany ochranianiem sła¬bych, bezbronnych i uciskanych (Ps. 82,3.4; Jak. 1,27; Mich. 6,8; Dz. 20,35; Przyp. 24,11.12; Łuk. 1,52-54).

7. Miłość chrześcijańska (agape) jest cennym poświęceniem nasze¬go życia podniesieniu wartości życia innych. Miłość szanuje także godność osobistą i nie usprawiedliwia uciskania jednej osoby, by wesprzeć niewłaściwe zachowanie drugiej (Mat. 16,21; Filip. 2,1-11; I Jana 3,16; I Jana 4,8-11; Mat. 22,39; Jan 18,22.23; Jan 13,34).

8. Wspólnota wierzących jest wezwana do okazywania miłości chrześcijańskiej w sposób konkretny, praktyczny i rzeczywisty. Bóg wzywa nas do delikatnego odbudowywania tego, co zostało zburzo¬ne (Gal. 6,1.2; I Jana 3,17.18; Mat. 1,23; Filip. 2,1-11; Jan 8,2-11; Rzym. 8,1-14; Mat. 7,1.2; 12,20; Iz. 62,2-4).

Życie: nasze prawo i odpowiedzialność za podejmowane przez nas decyzje

9. Bóg daje ludzkości wolną wolę, nawet, jeśli prowadzi to do jej nadużycia i tragicznych konsekwencji. Jego niechęć do wymuszania ludzkiego posłuszeństwa uczyniła śmierć Jego Syna konieczną. On pragnie, abyśmy używali Jego darów zgodnie z Jego wolą, w końcu bowiem osądzi ich niewłaściwe używanie (V Mojż. 30,19.20; I Mojż. rozdz. 3; I Piotra 2,24; Rzym. 3,5.6; Rzym. 6,1.2; Gal. 5,13).

10. Bóg wzywa każdego człowieka osobiście do podejmowania decyzji moralnych i badania Pisma Świętego w poszukiwaniu zasad biblijnych, tkwiących u podstaw tych decyzji (Jan 5,39; Dz. 17,11; I Piotra 2,9; Rzym. 7,13-25).

11. Najlepiej, jeśli podejmowanie decyzji co do życia ludzkiego, od jego początku aż do końca, jest połączone ze zdrowymi więzami rodzinnymi, przy wsparciu wspólnoty wiernych (II Mojż. 20,12; Ef. 5,6). Ludzie, podejmując decyzje, powinni zawsze koncentrować się na poszukiwaniu woli Bożej (Rzym. 12,2; Ef. 6,6; Łuk. 22,42).* Przez aborcję rozumie się w tym dokumencie jakiekolwiek działanie zmierzające do przerwania ciąży. Jest to coś innego niż anty¬koncepcja, której celem jest niedopuszczenie do ciąży. Niniejszy doku¬ment koncentruje się na aborcji.

** Podstawowe zrozumienie niniejszych wskazówek opiera się na gruntownym studium Pisma Świętego, przedstawionym w „Zasadach chrześcijańskiego pojmowania życia” zawartych w niniejszym dokumencie.

Zalecenia te zostały zaaprobowane i poddane pod głosowanie przez Radę Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego podczas Dorocznej Sesji w Silver Spring, Maryland, Stany Zjednoczone, 12 października 1992 roku. Tekst polski www.maranatha.pl


Dodaj swój komentarz...


MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2012 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.