Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

Poznaj nowy statut Kościoła

AKTUALNOŚCI WARSZAWA | 25/04/2007 | Jan Kot

DZIAŁ PIERWSZY

KOŚCIÓŁ I JEGO POSŁANNICTWO


Rozdział pierwszy
NAZWA


Art. 1
1. Kościół nosi nazwę Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej i zwany jest dalej Kościołem.
2. W strukturze ogólnoświatowego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, o którym mowa w art. 3, Kościół nosi nazwę Polish Union Conference of Seventh-day Adventist Church.
3. Kościół jest chrześcijańską wspólnotą wiernych, wyznających biblijne zasady wiary, w szczególności oczekujących powtórnego przyjścia Chrystusa i zachowujących przykazania Boże, a w sensie organizacyjnym jest związkiem Diecezji.

Rozdział drugi
TEREN DZIAŁALNOŚCI I PIECZĘĆ

Art. 2
1. Kościół działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą władz Kościoła jest m. st. Warszawa.
3. Kościół używa pieczęci okrągłej z logo Kościoła pośrodku, w postaci otwartej księgi z krzyżem w środku księgi i potrójnym płomieniem ponad księgą, oraz napisem w otoku: „Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej”.

Rozdział trzeci
STOSUNEK DO OGÓLNOŚWIATOWEGO KOŚCIOŁA ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO

Art. 3
1. Kościół jest częścią Transeuropejskiego Wydziału Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego — zwanych dalej odpowiednio Wydziałem i Generalną Konferencją — jako ogólnoświatowej organizacji kościelnej. Wszystkie cele, przepisy i procedury Kościoła powinny być zgodne z przepisami i procedurami Wydziału i Generalnej Konferencji. Kościół powinien pełnić swą misję zgodnie z naukami, programami i inicjatywami przyjętymi i zatwierdzonymi przez Generalną Konferencję na jej odbywających się co pięć lat zjazdach.
2. Zakres i formy wzajemnych stosunków Kościoła z Wydziałem i Generalną Konferencją nieuregulowane w niniejszym Statucie określa Prawo Kościelne.

Rozdział czwarty
STATUS PRAWNY KOŚCIOŁA I JEGO OSÓB PRAWNYCH

Art. 4
Sytuację prawną i majątkową Kościoła oraz jego stosunki z Państwem określa ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 97, poz. 481 z późniejszymi zmianami) oraz inne ogólnie obowiązujące przepisy prawa.

Art. 5
1. W skład struktury organizacyjnej Kościoła wchodzą następujące kościelne osoby prawne:
1) Kościół jako całość,
2) diecezje:
a) Diecezja Południowa,
b) Diecezja Wschodnia,
c) Diecezja Zachodnia,
3) inne kościelne osoby prawne:
a) Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna im. Michała Beliny-Czechowskiego
w Podkowie Leśnej,
b) Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”,
c) Dom Opieki „Samarytanin” w Bielsku-Białej,
d) Ośrodek Radiowo-Telewizyjny „Głos Nadziei”,
e) Chrześcijańska Służba Charytatywna.
2. Szczegółową organizację diecezji określają ich statuty, uchwalane przez zjazdy diecezji. Organizację kościelnych osób prawnych wymienionych w ust. 1 pkt 3 określają ich statuty uchwalane przez Radę Kościoła.
3. Kościelna osoba prawna nie odpowiada za zobowiązania innej kościelnej osoby prawnej.

Art. 6
1. Na zewnątrz przed władzami i instytucjami Kościół reprezentuje Przewodniczący Kościoła lub osoba przez niego upoważniona.
2. W sprawach majątkowych Kościół reprezentuje jego Zarząd. Do składania oświadczeń woli, z zastrzeżeniem art. 21 pkt 13, uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu Kościoła działający łącznie, w tym Przewodniczący Kościoła lub jego zastępca.
3. Kościół może składać oświadczenia woli w sprawach majątkowych również przez pełnomocnika. Upoważnienia do takich działań udziela się w trybie ust. 2.

Rozdział piąty
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

Art. 7
1. Celami posłannictwa Kościoła są:
1) zwiastowanie Słowa Bożego,
2) zaspokajanie potrzeb religijnych wiernych,
3) praktykowanie chrześcijańskiej dobroczynności.
2. W szczególności celami Kościoła są:
1) głoszenie wiecznej ewangelii w kontekście poselstwa trzech aniołów z Księgi Objawienia św. Jana 14, 6-12;
2) prowadzenie ludzi do Jezusa Chrystusa, jako osobistego Zbawiciela, i do łączności z jego Kościołem, oraz wspomaganie ich w duchowym rozwoju celem przygotowania na bliskie powtórne przyjście Jezusa Chrystusa;
3) wychowywanie człowieka wierzącego, praktykującego i otwartego na problemy współczesnego świata;
4) propagowanie zdrowego trybu życia i ochrony środowiska naturalnego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;
5) krzewienie ducha tolerancji, pokoju i braterstwa oraz chrześcijańskiej miłości wśród ludzi, wyznań, ras i narodów, a także upowszechnianie praw człowieka, w tym wolności religii i przekonań.

Art. 8
3. Kościół realizuje swe cele w szczególności za pośrednictwem następujących środków działania:
1) organizowanie i publiczne sprawowanie kultu religijnego, w tym nabożeństw, zgromadzeń modlitewnych i innych uroczystości kościelnych;
2) udzielanie posług religijnych wiernym w miejscach ich przebywania;
3) organizowanie publicznych odczytów, konferencji, sympozjów, zjazdów;
4) tworzenie organizacji prowadzących działalność o charakterze religijnym, humanitarnym, oświatowo-wychowawczym, charytatywno-opiekuńczym i zdrowotnym, rekreacyjnym, ekologicznym, moralno-społecznym i kulturalnym;
5) wydawanie i rozpowszechnianie literatury, jak również korzystanie ze środków masowego przekazywania, w tym emitowanie nabożeństw oraz religijnych i kulturalnych programów radiowych i telewizyjnych, a także zakładanie i prowadzenie własnych wydawnictw i stacji nadawczych;
6) zakładanie i prowadzenie szkół, seminariów duchownych, ośrodków katechetycznych, instytutów misyjnych i teologicznych;
7) zbieranie składek i przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, jak również nabywanie, posiadanie i zbywanie majątku, w tym domów modlitwy, kaplic i innych obiektów,
oraz zarządzanie nimi, a także realizowanie inwestycji sakralnych i innych;
8) utrzymywanie dobrosąsiedzkich, przyjaznych i partnerskich stosunków z Kościołami
i Związkami Wyznaniowymi, organizacjami społecznymi oraz wszystkimi ludźmi dobrej woli, jak również współdziałanie z nimi w czynieniu dobra;
9) swobodne i bezpośrednie współpracowanie z Generalną Konferencją, jej Wydziałem i Kościołami Adwentystów Dnia Siódmego w innych krajach, a także ich wspieranie;
10) utrzymywanie kontaktów z Polonią adwentystyczną;
11) popularyzowanie właściwych opinii o Kościele i jego posłannictwie oraz ochranianie dobrego imienia Kościoła.

Rozdział szósty
WIERNI I DUCHOWNI

Art. 9
Szczegółowe przepisy dotyczące wiernych, a w szczególności zasady nabywania i utraty członkostwa oraz ich prawa i obowiązki określaja Prawo Zborowe.

Art. 10
Szczegółowe przepisy dotyczące duchownych oraz ewangelistów, jako osób duchownych , a w szczególności przepisy o ich powoływaniu i odwoływaniu, nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunków służby kościelnej, upoważnieniach do sprawowania czynności, a także prawa i obowiązki — zawarte są w Prawie Służby Kościelnej.

DZIAŁ DRUGI
ORGANY KOŚCIOŁA

Art. 11
Organami Kościoła są:
1) Zjazd Kościoła (Synod Krajowy Kościoła),
2) Rada Kościoła,
3) Zarząd Kościoła,
4) Przewodniczący Kościoła.

Art. 12
1. Prawomocne uchwały kolegialnych organów Kościoła zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności w czasie rozpoczęcia obrad przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Tajne głosowanie może być zarządzone w szczególnych przypadkach przez przewodniczącego zebrania. Może być ono również uchwalone na wniosek któregokolwiek członka kolegialnych organów Kościoła.
3. Wyboru Przewodniczącego, sekretarza i skarbnika Kościoła dokonuje się w głosowaniu tajnym.
4. Głosowanie w zastępstwie jest niedopuszczalne.

Rozdział pierwszy
ZJAZD KOŚCIOŁA

Art. 13
1. Zjazd Kościoła jest najwyższym organem władzy Kościoła.
2. W skład Zjazdu Kościoła wchodzą:
1) delegaci zwyczajni — reprezentujący wszystkie diecezje, wybrani w sposób przewidziany przepisami niniejszego Statutu;
2) delegaci pozostali, a wśród nich:
a) członkowie Rady Kościoła;
b) członkowie Rady Naczelnej Generalnej Konferencji i Rady Wydziału obecni na Zjeździe, w ilości nie przekraczającej 10 procent pozostałej liczby wszystkich delegatów;
c) wszyscy duchowni starsi Kościoła pozostający w stosunku służby kościelnej;
d) osoby pracujące w Kościele i jego jednostkach organizacyjnych, rekomendowane przez Radę Kościoła i zatwierdzone przez delegatów na Zjeździe Kościoła, w liczbie nie przekraczającej 10 procent wszystkich delegatów.

Art. 14
1. Zjazd Kościoła może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
2. Zwyczajny Zjazd Kościoła odbywa się co 5 lat w miejscu i czasie wyznaczonym przez Radę Kościoła.
3. Powiadomienie o Zjeździe Kościoła powinno być skierowane do zarządów diecezji na minimum 3 miesiące przed terminem Zjazdu Kościoła i zawierać datę i miejsce obrad.
4. Nadzwyczajny Zjazd Kościoła:
1) zwołuje Rada Kościoła w każdym miejscu i czasie, gdy jego zwołanie:
a) uchwali sama Rady Kościoła,
b) uchwali Zjazd Kościoła,
c) uchwalą rady przynajmniej dwóch diecezji,
d) uchwali Rada Wydziału albo Rada Naczelna Generalnej Konferencji;
2) może zwołać Rada Wydziału albo Rada Naczelna Generalnej Konferencji.
5. Powiadomienie o nadzwyczajnym Zjeździe Kościoła powinno być skierowane do zarządów diecezji na minimum 6 tygodni przed terminem Zjazdu, określać cel jego zwołania i zawierać datę, miejsce i porządek obrad. Terminy określone w art. 15 ulegają skróceniu o połowę.

Art. 15
1. Delegatów na Zjazd Kościoła wybierają rady diecezji w proporcji jednego delegata na każdych 60 wiernych ochrzczonych diecezji oraz jednego delegata na ostatnią zaczętą liczbę 60 wiernych. Lista delegatów diecezji powinna być przesłana Zarządowi Kościoła przynajmniej na 8 tygodni przed terminem Zjazdu. Zarząd diecezji powinien równocześnie niezwłocznie powiadomić delegatów o wyborze na Zjazd Kościoła. Powiadomienie jest równoznaczne z udzieleniem mandatu uprawniającego do udziału w obradach Zjazdu. Mandaty na Zjazd Kościoła są jednorazowe.
2. Delegatów na Zjazd Kościoła wybranych przez diecezje, jak również delegatów z urzędu
i nominacji, zaprasza imiennie Zarząd Kościoła, na 4 tygodnie przed terminem Zjazdu, podając równocześnie datę, miejsce i proponowany porządek obrad Zjazdu oraz niezbędne informacje i materiały określone przez Radę Kościoła.
3. Delegatem na Zjazd Kościoła może być jedynie wierny ochrzczony, utwierdzony w zasadach wiary i organizacji Kościoła.
4. Delegaci na Zjazd Kościoła mają podczas obrad Zjazdu obowiązek godnego, obiektywnego i samodzielnego reprezentowania interesów Kościoła, a zarazem są uprawnieni do swobodnego wypowiadania się i zgłaszania wniosków w granicach przyjętego porządku obrad. Niewłaściwe zachowanie się delegata na Zjeździe Kościoła może spowodować pozbawienie go mandatu. Dokonuje tego Zjazd na wniosek przewodniczącego Zjazdu w drodze głosowania.

Art. 16
1. Przewodniczącym Zjazdu Kościoła, z zastrzeżeniem ust. 2, jest z urzędu Przewodniczący Kościoła lub delegat przez niego upoważniony.
2. W przypadku pojawienia się konfliktu interesów dotyczącego Przewodniczacego Kościoła Zjazd Kościoła może upoważnić przewodniczącego Wydziału lub osobę przez niego wskazaną do przewodniczenia Zjazdowi.
3. Zjazd Kościoła otwiera przewodniczący Zjazdu, po czym, po stwierdzeniu i ogłoszeniu prawomocności Zjazdu, następuje przyjęcie porządku obrad.
4. Obrady Zjazdu Kościoła, z wyjątkiem obrad komitetów, o których mowa w art. 17, są rejestrowane. Sekretarz Kościoła przedkłada Radzie Kościoła sprawozdanie z obrad Zjazdu, a Rada, w okresie do 3 miesięcy od zakończenia Zjazdu, publikuje to sprawozdanie wraz z podjętymi przez Zjazd uchwałami.

Art. 17
1. Zjazd Kościoła na początku pierwszego posiedzenia dokonuje utworzenia Komitetu Organizacyjnego, w skład którego wchodzi po 3 delegatów z każdej diecezji, wybranych podczas Zjazdu przez ogół delegatów poszczególnych diecezji, oraz 3 delegatów reprezentujących środowiska określone w art. 13 ust. 2 pkt. 2 lit. c) i d) i przez nie wybranych.
2. Komitet Organizacyjny, działając pod przewodnictwem Przewodniczącego Wydziału lub jego przedstawiciela, proponuje do zatwierdzenia przez Zjazd Kościoła składy następujących komitetów zjazdowych:
1) Komitetu Nominacyjnego,
2) Stałego Komitetu Statutowego,
3) innych komitetów — w miarę potrzeby.
3. Komitet Nominacyjny składa się z 11 do 17 członków łącznie z przewodniczącym Wydziału lub jego przedstawicielem jako przewodniczącym Komitetu. Komitet przedkłada Zjazdowi Kościoła do przegłosowania jednoosobowe propozycje kandydatów na członków Rady Kościoła.
4. Stały Komitet Statutowy składa się z 7 do 11 członków łącznie z przedstawicielem Wydziału. Przewodniczącym Komitetu jest sekretarz Kościoła lub jego przedstawiciel. Komitet obraduje pomiędzy zwyczajnymi Zjazdami Kościoła i przedkłada swoje sprawozdanie i szczegółowe zalecenia następnemu Zjazdowi Kościoła poprzez Radę Kościoła.
5. Komitety zjazdowe obradują w miejscu i czasie określonym przez ich przewodniczących, z tym że, w miarę możliwości, członkom tych komitetów należy zapewnić możność wysłuchania sprawozdań przedkładanych Zjazdowi i wzięcia udziału w dyskusji nad nimi.

Art. 18
Do kompetencji Zjazdu Kościoła należą wszystkie sprawy związane z realizacją statutowego posłannictwa Kościoła, a w szczególności:
1) przyjęcie i zaakceptowanie sprawozdań Przewodniczącego Kościoła, sekretarza Kościoła i skarbnika Kościoła za okres kadencji oraz opinii audytora kościelnego, jak również wypowiedzenie się o działalności ustępujących organów wykonawczych Kościoła;
2) przyjmowanie na Zjazdach zwyczajnych nowo powołanych diecezji do struktury organizacyjnej Kościoła;
3) wytyczanie kierunków rozwoju Kościoła;
4) obsadzanie w drodze wyboru na okres do następnego zwyczajnego Zjazdu Kościoła. następujących urzędów kościelnych:
a) Przewodniczącego Kościoła,
b) sekretarza Kościoła,
c) skarbnika Kościoła,
d) dyrektorów sekretariatów oddziałowych Kościoła, stosownie do
art. 19 ust. 2 pkt 4,
e) radnych Rady Kościoła, reprezentujących diecezje, stosownie do art. 19 ust. 2 pkt 3 i 6;
5) odsyłanie do rozpatrzenia przez Radę Kościoła spraw i wniosków, których Zjazd Kościoła nie zdołał rozpatrzyć przed zakończeniem obrad.

Rozdział drugi
RADA KOŚCIOŁA

Art. 19
1. Rada Kościoła jest organem wykonawczym Zjazdu Kościoła, wybranym na zwyczajnym Zjeździe Kościoła oraz zarządzającym sprawami Kościoła z upoważnienia i w imieniu Zjazdu aż do następnego Zjazdu zwyczajnego.
2. W skład Rady Kościoła wchodzą:
1) Przewodniczący, sekretarz i skarbnik Kościoła — z urzędu;
2) Przewodniczący diecezji — z urzędu;
3) radni nie zatrudnieni w Kościele, po trzech z każdej diecezji — wybrani przez Zjazd;
4) dwaj dyrektorzy sekretariatów oddziałowych Kościoła, spośród określonych w art. 27 ust. 2 — wybrani przez Zjazd;
5) dwaj kierownicy kościelnych osób prawnych — wyznaczonych przez Zjazd;
6) jeden duchowny lokalnego zboru — wybrany przez Zjazd;
7) urzędnicy Wydziału i Generalnej Konferencji w liczbie nie większej niż 10 procent składu Rady — z urzędu.
3. Przewodniczącym Rady Kościoła jest Przewodniczący Kościoła, a jej sekretarzem — sekretarz Kościoła.
4. Posiedzenia Rady Kościoła mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
5. Zwyczajne posiedzenia Rady Kościoła powinny się odbywać przynajmniej dwa razy w roku
i zwołuje je Przewodniczący Kościoła lub, w jego zastępstwie, sekretarz Kościoła, podając radnym do wiadomości — na dwa tygodnie przed terminem posiedzenia Rady Kościoła — datę, miejsce i ogólny porządek obrad.
6. Nadzwyczajne posiedzenia Rady Kościoła mogą być zwołane w każdym czasie i miejscu przez Przewodniczącego Kościoła, Przewodniczącego Wydziału lub jego przedstawiciela, albo na pisemny wniosek bezwzględnej większości członków Rady Kościoła.

Art. 20
1. Rada Kościoła może, w uzasadnionych przypadkach określonych w Prawie Kościelnym, wybrać lub odwołać Przewodniczącego, sekretarza i skarbnika Kościoła, dyrektorów sekretariatów oddziałowych oraz innych członków Rady Kościoła.
2. W sprawach dotyczących zmiany na stanowisku Przewodniczącego Kościoła, posiedzeniu Rady Kościoła powinien przewodniczyć przewodniczący Wydziału lub jego przedstawiciel.
3. Uchwały Rady Kościoła w przypadkach określonych w ust. 1 i 2 zapadają większością 2/3 głosów członków Rady Kościoła.
4. Rada Kościoła może uzupełniać wakaty w składach innych rad i komitetów w podległych jej jednostkach organizacyjnych, powstałe wskutek choroby, śmierci, dobrowolnej rezygnacji, czy z innych przyczyn.

Art. 21
Do kompetencji Rady Kościoła należą sprawy dotyczące statutowej działalności Kościoła,
a w szczególności:
1) kierowanie bieżącą działalnością Kościoła;
2) realizowanie uchwał Zjazdu Kościoła;
3) promowanie programów i inicjatyw Generalnej Konferencji i Wydziału;
4) uzupełnianie wakatów stosownie do art. 20;
5) powoływanie i odwoływanie dyrektorów sekretariatów oddziałowych Kościoła niewybranych przez Zjazd Kościoła;
6) powoływanie i odwoływanie dyrektorów niediecezjalnych jednostek organizacyjnych;
7) udzielanie Zarządowi Kościoła upoważnień, ustalanie jego kompetencji oraz sprawowanie nad nim nadzoru;
8) udzielanie upoważnień niediecezjalnym jednostkom organizacyjnym, ustalanie zasad ich finansowania niewynikających z ich statutów lub regulaminów, oraz ich nadzorowanie;
9) troska o zachowanie jedności doktrynalnej oraz organizacyjnej Kościoła;
10) wspieranie diecezji w dbaniu o należyty stan duchowy i moralny duchownych, ewangelistów i pracowników Kościoła oraz wysoki poziom ich kwalifikacji i efektywności w służbie
i pracy;
11) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Zjazdów Kościoła, zapraszanie na nie delegatów i gości oraz przygotowywanie projektów porządku obrad;
12) dysponowanie majątkiem Kościoła, określanie zasad korzystania z tego majątku przez inne kościelne osoby prawne oraz wykorzystania środków powstałych z jego zbycia, jak również prowadzenie inwestycji sakralnych i kościelnych;
13) podejmowanie uchwał w sprawach nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości kościelnych oraz zaciągania zobowiązań przekraczających zakres zwykłego zarządu;
14) coroczne uchwalanie budżetu;
15) otwieranie i likwidowanie rachunków bankowych oraz wskazywanie osób upoważnionych do dysponowania nimi, a także zawieranie umów i podejmowanie innych zobowiązań finansowych;
16) nadzorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych audytora kościelnego;
17) tworzenie, przekształcanie i znoszenie niediecezjalnych jednostek organizacyjnych;
18) ustalanie zasad zagospodarowania majątku pozostałego po zniesieniu kościelnej osoby prawnej stosownie do art.30 ust. 4;
19) wyznaczanie delegatów na zjazdy Generalnej Konferencji;
20) powoływanie komitetów pomocniczych, doradczych i wykonawczych, w tym komitetu do spraw wynagrodzeń, z jednoczesnym określeniem ich kompetencji;
21) uchwalanie i nowelizowanie Prawa Służby Kościelnej, statutów i regulaminów niediecezjalnych jednostek organizacyjnych oraz innych przepisów wewnątrzkościelnych;
22) publikowanie sprawozdania z obrad Zjazdu Kościoła.

Rozdział trzeci
ZARZĄD KOŚCIOŁA

Art. 22
1. Zarząd Kościoła (zwany także Komitetem Administracyjnym Kościoła) jest organem wykonawczym Rady Kościoła, działającym z jej upoważnienia, stosownie do art. 21 pkt 7, i zarządzającym sprawami Kościoła między posiedzeniami Rady.
2. W skład Zarządu Kościoła wchodzą:
1) Przewodniczący Kościoła,
2) sekretarz Kościoła,
3) skarbnik Kościoła,
4) inni członkowie — wybrani przez Radę Kościoła.
3. Obecni na posiedzeniu Zarządu Kościoła członkowie Rady Kościoła, inni niż wymienieni w ust. 2, mają prawo głosu stanowiącego.

Art. 23
1. Przewodniczącym Zarządu Kościoła jest Przewodniczący Kościoła, a sekretarzem
— sekretarz Kościoła.
2. Zarząd Kościoła odbywa swe posiedzenia przynajmniej raz w miesiącu.

Rozdział czwarty
PRZEWODNICZĄCY KOŚCIOŁA

Art. 24
1. Przewodniczący Kościoła jest organem wykonawczym Kościoła i realizuje swoją przywódczą funkcję w zgodności z przepisami Wydziału i Generalnej Konferencji oraz zaleceniami Rady Wydziału, ściśle współpracując z urzędnikami Wydziału.
2. Do kompetencji i obowiązków Przewodniczącego Kościoła należy w szczególności:
1) ścisła współpraca z sekretarzem Kościoła i skarbnikiem Kościoła w realizacji planów, programów i przestrzeganiu przepisów uchwalonych przez Zjazd Kościoła i Radę Kościoła;
2) składanie — w porozumieniu z sekretarzem Kościoła i skarbnikiem Kościoła — sprawozdań Radzie Kościoła;
3) przewodniczenie Zjazdowi Kościoła, Radzie Kościoła i Zarządowi Kościoła;
4) kierowanie bieżącymi sprawami Kościoła, w tym nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Kościoła, jego organów i niediecezjalnych jednostek organizacyjnych;
5) doradzanie przewodniczącym diecezji w ich służbie;
6) reprezentowanie Kościoła w sprawach publicznych i wewnątrzkościelnych, a także w relacjach z Generalną Konferencją.
3. Przewodniczącym Kościoła może być tylko doświadczony duchowny starszy.

Rozdział piąty
INNE URZĘDY KOŚCIELNE

Art. 25
1. Sekretarz Kościoła działając pod kierownictwem Rady Kościoła, sprawuje urząd wykonawczy i jest pierwszym współpracownikiem Przewodniczącego Kościoła oraz zastępuje go z urzędu.
2. Do obowiązków sekretarza Kościoła należy kierowanie ogólnym sekretariatem Kościoła,
a w szczególności:
1) składanie Radzie Kościoła sprawozdań skonsultowanych z Przewodniczącym Kościoła;
2) sporządzanie protokółów z posiedzeń Zarządu, Rady i Zjazdu Kościoła oraz dostarczanie ich członkom Rady Kościoła i Wydziałowi;
3) dostarczanie na życzenie Rady Kościoła lub Przewodniczącego Kościoła wszelkich niezbędnych informacji;
4) prowadzenie korespondencji urzędowej i spraw personalnych oraz rejestru wszystkich jednostek organizacyjnych Kościoła, ich statutów, regulaminów oraz osób sprawujących funkcje organów kościelnych osób prawnych;
5) archiwizowanie dokumentów kościelnych;
6) czuwanie nad wewnątrzkościelnym procesem legislacyjnym.

Art. 26
1. Skarbnik Kościoła działając pod kierownictwem Rady Kościoła, sprawuje urząd wykonawczy i jest drugim współpracownikiem Przewodniczącego Kościoła.
2. Do obowiązków skarbnika Kościoła należy prowadzenie finansów i rachunkowości Kościoła, a w szczególności:
1) składanie Radzie Kościoła skonsultowanych z Przewodniczącym Kościoła sprawozdań;
2) przyjmowanie, zabezpieczanie i dystrybucja wszystkich funduszy zgodnie z uchwałami Rady;
3) przekazywanie funduszy do Generalnej Konferencji na zasadach przewidzianych w Prawie Kościelnym;
4) dostarczanie Radzie Kościoła i Przewodniczącemu informacji finansowych;
5) przesyłanie do Wydziału kopii sprawozdań finansowych;
6) monitorowanie działalności finansowo-gospodarczej w instytucjach kościelnych,
a w szczególnych przypadkach tworzenie w tym celu trzyosobowego zespołu kontrolnego.

Art. 27
1. Dyrektorzy sekretariatów oddziałowych Kościoła działają zgodnie z zaleceniami Rady i Przewodniczącego Kościoła, jednocześnie pełniąc rolę doradczą w ramach funkcjonowania Kościoła.
2. Dyrektorzy sprawują, każdy w swoim zakresie, pieczę nad prawidłowym funkcjonowaniem i rozwojem różnych form życia kościelnego, kierując między innymi następującymi sekretariatami Kościoła:
1) do spraw duchowieństwa,
2) do spraw szkoły sobotniej,
3) do spraw młodzieży,
4) do spraw ewangelizacji,
5) do spraw duszpasterstwa,
6) do spraw szafarstwa,
7) do spraw wydawnictw kościelnych,
8) do spraw zdrowia,
9) do spraw edukacji,
10) do spraw publicznych i wolności religijnej,
11) do spraw informacji,
12) do spraw rodziny,
13) do spraw dzieci,
14) do spraw Misji Kobiet,
15) do spraw kontaktów z Polonią.


DZIAŁ TRZECI
FUNDUSZE I KONTROLA WEWNĘTRZNA KOŚCIOŁA

Art. 28
1. Funduszami Kościoła są:
1) dziesięciny pochodzące z diecezji oraz dziesięciny bezpośrednie, przewidziane przepisami Prawa Kościelnego;
2) darowizny, spadki, zapisy oraz świadczenia majątkowe i osobiste;
3) dochody z imprez i zbiórek publicznych oraz inwestycji finansowych;
4) subwencje i dotacje organów władz publicznych;
5) dotacje Generalnej Konferencji i Wydziału, jak również zagranicznych Kościołów adwentystycznych i Polonii adwentystycznej, stosownie do przepisów Prawa Kościelnego;
6) dochody i nadwyżki bilansowe oraz odpłatności z tytułu działań niediecezjalnych jednostek organizacyjnych;
7) inne dochody, w tym przewidziane uchwałami Rady Kościoła.
2. Dziesięciny i inne fundusze, o których mowa w ust. 1 powinny być używane zgodnie z przepisami finansowymi Prawa Kościelnego obowiązującymi na terenie Wydziału.
3. Darowizny powinny być wykorzystywane zgodnie z wolą darczyńców.
4. Część dziesięcin, o których mowa w ust. 1, przekazywana jest do Wydziału i Generelnej Konferencji w wysokości procentowo ustalanej przez Radę Wydziału i Radę Naczelną Generalnej Konferencji.
5. Fundusze Kościoła są zabezpieczane zgodnie z Prawem Kościelnym. Środki pieniężne są zdeponowane na rachunkach banków i innych instytucji finansowych zgodnie z zaleceniami Rady Kościoła.
6. Fundusze Kościoła pochodzące od wiernych i innych darczyńców mają charakter dobrowolny i nie podlegają zwrotowi.
7. Budżet Kościoła uchwalany jest z uwzględnieniem wskaźników wynagrodzeń oraz innych wydatków pracowniczych ustalonych przez komitet, o którym mowa w art. 21 pkt 20.

Art. 29
Księgowość Kościoła i jego instytucji podlega dorocznej kontroli audytora kościelnego wyznaczonego przez Służbę Audytorską Generalnej Konferencji. Księgi rachunkowe Kościoła i jego instytucji powinny być dostępne dla audytora o każdym czasie.

DZIAŁ CZWARTY
INSTYTUCJE KOŚCIELNE

Art. 30
1. Instytucjami kościelnymi są wszystkie niediecezjalne jednostki organizacyjne Kościoła — zarówno posiadające osobowość prawną, wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 3, jak i jej nie posiadające — tworzone, przekształcane i znoszone zgodnie z potrzebami Kościoła.
2. Instytucje kościelne nie posiadające osobowości prawnej działają w oparciu o regulaminy nadane im przez te kościelne osoby prawne, które je powołały, oraz w ramach ich struktury organizacyjnej i funduszy.
3. Jednostki, o których mowa w ust. 2, mogą uzyskać status kościelnych osób prawnych na, poprzedzony zgodą Wydziału, wniosek Zarządu Kościoła w drodze rozporządzenia właściwych władz państwowych.
4. W razie zniesienia kościelnej osoby prawnej jej majątek pozostały po spłaceniu zobowiązań przechodzi na Kościół jako całość.


DZIAŁ PIĄTY
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 31
1. Kościół jako związek diecezji może być rozwiązany jedynie przez Zjazd Kościoła większością 2/3 głosów delegatów Zjazdu.
2. W wypadku rozwiązania Kościoła wszystkie środki pozostałe po spłaceniu zobowiązań powinny być przekazane osobie prawnej upoważnionej przez Wydział.

Art. 32
1. Uchwalenia, zmiany lub nowelizacji Statutu Kościoła dokonuje jedynie Zjazd Kościoła większością 2/3 głosów delegatów Zjazdu.
2. Statut Kościoła, ze względu na jedność światowego Kościoła, powinien być nowelizowany w zgodzie z uchwalanymi przez Radę Naczelną Generalnej Konferencji na jej dorocznych posiedzeniach nowelizacjami statutu wzorcowego i wzorcowych przepisów wewnętrznych.
3. Propozycje nowelizacji dostarczane są diecezjom wraz z informacjami dotyczącymi Zjazdu Kościoła.
4. Rada Kościoła może zaproponować Generalnej Konferencji, za pośrednictwem Wydziału, wprowadzenie poprawek do przepisów wzorcowych, o których mowa w ust. 2.

Art. 33
Statut wchodzi w życie z dniem 10 czerwca 2007 r.MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2012 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.