Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

Uchwalono nowy statut Kościoła w Polsce!

AKTUALNOŚCI WARSZAWA | 25/04/2007 | Jan Kot

22 kwietnia 2007 w Podkowie Leśnej odbył się Nadzwyczajny Zjazd Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, na który przybyło 136 delegatów wybranych przez poszczególne diecezje.

Celem Zjazdu było uchwalenie nowelizacji statutu Kościoła, co stało się faktem po 7 godzinach sesji zjazdowej wypełnionej merytorycznymi dyskusjami i wnioskami.Poniżej zamieszczamy wywiad z pastorem Romanem Chalupką - przewodniczącym Komitetu Kanoniczno-Statutowego, przeprowadzony zaraz po zakończeniu Zjazdu:
Czemu służy statut Kościoła i dlaczego był modyfikowany?

- Kościół rządzi się przede wszystkim Słowem Bożym, ale w sensie organizacyjnym musi mieć przepisy, które określają jego strukturę, formy działania, sposoby funkcjonowania, środki i temu właśnie służy statut.

Jednak najdoskonalsze statuty w związku z wydarzeniami i zmianami zachodzącymi w świecie, w kraju, a także i w Kościele wymagają aktualizacji i modyfikacji.

Komitet Statutowo-Kanoniczny przez ostatnie ponad dwa lata pracował właśnie nad tym aby przygotować nową, skróconą wersję statutu. Przede wszystkim było to podyktowane faktem, iż diecezje, jako osoby prawne Kościoła nie posiadały dotychczas własnych statutów.

Aby mogły je uchwalić, a będzie to miało miejsce w najbliższym czasie, usunięto z głównego statutu Kościoła dotychczasowe zapisy regulujące ich sprawy. Teraz szczegółowe artykuły dotyczące organizacji i funkcjonowania diecezji będą zawarte w ich własnych, odrębnych statutach.

Istniała więc bardzo pilna potrzeba uchwalenia nowego dokumentu i sądzę, że dzisiejszy Zjazd przyjął, na tym etapie optymalną, możliwie najlepszą wersję zapisów.

Od kiedy ten dokument nabiera mocy prawnej?

- Uchwalony właśnie statut Kościoła wejdzie w życie 10 czerwca br. łącznie ze statutami wszystkich trzech diecezji, które zostaną uchwalone na najbliższych diecezjalnych zjazdach. Nowe statuty diecezji sprawią, że wiele z dotychczasowych spraw i obowiązków, które spoczywały dotąd na Zarządzie Kościoła, przejdą na barki zarządów poszczególnych diecezji.

Czyli diecezjie wzbogacą się o nowe kompetencje?

- Diecezje oczekiwały własnych statutów. Na pewno usprawni to ich działalność szczególnie w sprawach majątkowych, gdzie dotąd potrzebowały pełnomocnictw notarialnych zarządu Kościoła. Teraz diecezje będą mogły działać w tym zakresie już samodzielnie.

Czy nowelizacja, a w zasadzie uchwalenie, nowego statutu wpłynie jakoś na regulacje urzędowe między Kościołem a Państwem?

- Uchwalenie nowych statutów oczywiście nie zmienia ustawowych relacji Kościół a Państwo. Nowy statut Kościoła całkowicie stoi w zgodności z Ustawą Sejmową z 1995 roku - regulującą stosunki pomiędzy naszym Kościołem a Rzeczpospolitą Polską. Zapisy statutu są tożsame nawet brzmieniowo - i nie tylko w swoim ogólnym sensie - z zapisami Ustawy. Zresztą jakakolwiek rozbieżność jest tutaj niemożliwa i niedopuszczalna.

Czy krótszy statut okaże się bardziej praktycznym?

- Sadzę, że będzie to teraz jaśniejsze i czytelniejsze. W niektórych przypadkach urzędnicy państwowi być może będą jednak mieli trochę więcej do czytania dlatego, że prócz statutu Kościoła dostaną jeszcze statuty diecezji i inne dokumenty, dlatego, że statuty odwołują się do Prawa Kościelnego i innych dodatkowych przepisów wewnętrznych, ale myślę że nie będzie to stanowić żadnej przeszkody administracyjnej.

Prawo Kanoniczno-Statutowe Kościoła Adwentystów jest chyba dośc specyficzne...

- W dużym stopniu w prawie Kościelnym jesteśmy odbiciem prawodawstwa amerykańskiego i amerykańskiego pojmowania struktury Kościoła. Z jednej strony jest to demokratyczny sposób zarządzania i funkcjonowania Kościoła oparty na tzw. przedstawicielstwie, a drugiej strony, dla przykładu np. wszelkie wybory, polegają na wybieraniu nie z pomiędzy kandydatów, a na jednego wskazanego przez Komitet Nominacyjny.

Czy w każdym kraju Kościół Adwentystów posługuje sie takim samym prawem - statutem?

- Prawo Kościoła ma kilka ważnych dokumentów. Jeden z nich nazywa się Church Manual i jest to Prawo Zborowe określające bardziej wewnętrzne sprawy. Natomiast prawo, które określa strukturę kościoła to tzw. Working Policy. I z tym jest duży kłopot, dlatego że Working Policy ma pewne części, które muszą być takie same we wszystkich krajach i na wszystkich kontynentach, ale ma jednak wiele części, które mogą być zmieniane i dostosowane do warunków poszczególnych krajów.

Tu jest charakterystyczna różnica pomiędzy pojmowaniem prawa w Stanach Zjednoczonych, a prawa w naszym kraju czy ogólnie w Europie. Amerykańskie prawo zakłada podział na 'konstytucje', czyli 'statuty' – bardzo wąskie, niezwykle lakoniczne dokumenty, mające być aktami zewnętrznymi. Polskie prawodawstwo nie przewiduje takiego dokumentu wcale. Nasz statut krajowy określa wszystko - terytorium działania, jego środki, formy, cele itp. Nasz statut określa nawet rodzaj pieczęci, jaką posługuje się Kościół w Polsce jako instytucja.

Tego wszystkiego nie ma w prawodawstwie amerykańskim. Dlatego Komitet Kanoniczno-Statutowy starał się podczas prac nad projektem polskiego statutu dokonać pewnego ożenku tych dwóch dokumentów, przepisów około statutowych i samego statutu.

Należy podkreślić jednak ważny fakt, który sprzyja jedności Kościoła w skali globalnej, że jakkolwiek zmienianoby i uchwalano prawo kościołów krajowych, rządzą się tym pewne zasady, które w dużej mierze są wspólne i tym sposobem Kościół Adwentystów - czy mówimy o nim w Europie Wschodniej na kontynencie Ameryki Południowej czy w Afryce, będzie zawsze taki sam i to nas łączy – prócz zasad wiary co oczywiste – w jedną rodzinę.

Co teraz stanie się z uchwalonym dokumentem?

- Uchwalony statut z datą ważności zostanie przedłożony w Departamencie Wyznań Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, co wynika także z naszej powinności wynikającej z Ustawy Sejmowej, która nakłada na nas obowiązek dostarczenia organom państwowym znowelizowanego statutu.

Proszę jeszcze o kilka słów komentarza nt. uczestników Zjazdu...

- Liczna obecność delegatów na zjeździe świadczy, że wyznawcy żyją życiem Kościoła. Kościół nie mógłby się rozwijać gdyby nie było takiego zainteresowania i wsparcia ze strony diecezji, zborów czy poszczególnych członków. Wydaje mi się, że dzisiejszy Zjazd będzie impulsem by to zainteresowanie mogło się dalej poszerzać, a zaangażowanie wyznawców było jeszcze efektywniejsze.

Dziekuję za rozmowę...Jan Kot
© www.adwentysci.waw.pl
MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2012 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.